Skip to main content
Mainadevi declines the proposal

Cast: Gayatri Gill Tewary, Rahul Kumar Tewary, Ram Yashvardhan, Subha Rajput, Tarun Khanna, Vishwajeet Pradhan

Show less

Episodes

Ashokasundari puts forward a demand

S1E340 ∙ Mythology ∙ Hindi

Kartikeya's bold request!

S1E339 ∙ Mythology ∙ Hindi

Ashokasundari makes a promise

S1E338 ∙ Mythology ∙ Hindi

Ashokasundari faces a tough spot

S1E337 ∙ Mythology ∙ Hindi