Kartikeya refuses to budge

Cast: Gayatri Gill Tewary, Rahul Kumar Tewary, Ram Yashvardhan, Subha Rajput, Tarun Khanna, Vishwajeet Pradhan

Show less

Episodes

Kartikeya against Apasmara's fury

S1E248 ∙ Mythology ∙ Hindi

Apasmara carries out his scheme

S1E247 ∙ Mythology ∙ Hindi

Lord Shiva vows to protect Parvati

S1E246 ∙ Mythology ∙ Hindi

Ganga is enraged

S1E245 ∙ Mythology ∙ Hindi