Diti seeks Shukracharya's help

Cast: Gayatri Gill Tewary, Rahul Kumar Tewary, Ram Yashvardhan, Subha Rajput, Tarun Khanna, Vishwajeet Pradhan

Show less

Episodes

Lord Shiva vows to protect Parvati

S1E246 ∙ Mythology ∙ Hindi

Ganga is enraged

S1E245 ∙ Mythology ∙ Hindi

Apasmara devises a heinous plan

S1E244 ∙ Mythology ∙ Hindi

Shumbha frees Apasmara

S1E243 ∙ Mythology ∙ Hindi