Skip to main content
Raghav pleads with Mr Sourabh

Cast: Nikhil Damle, Aishwarya Shete, Suvarna Rasik Rane, Kedar Suresh Vaidya, Archana Nipankar, Vivek Ramesh Sangle

Show less

Episodes

Vikram to murder Raghav?

S1E416 ∙ Drama ∙ Marathi

Vikram's plot against Raghav

S1E415 ∙ Drama ∙ Marathi

Vikram pursues Raghav

S1E414 ∙ Drama ∙ Marathi

Vikram's obsession intensifies!

S1E413 ∙ Drama ∙ Marathi