Skip to main content
Lavanya's evil plan fails!

Cast: Nikhil Damle, Aishwarya Shete, Suvarna Rasik Rane, Kedar Suresh Vaidya, Archana Nipankar, Vivek Ramesh Sangle

Show less

Episodes

Vikram's plan for Rama

S1E412 ∙ Drama ∙ Marathi

Rama-Raghav to get arrested?

S1E411 ∙ Drama ∙ Marathi

An unexpected gift for Rama!

S1E410 ∙ Drama ∙ Marathi

Rama-Raghav celebrate Akshay Tritiya

S1E409 ∙ Drama ∙ Marathi