Skip to main content
Lavanaya taunts Girish

Cast: Nikhil Damle, Aishwarya Shete, Suvarna Rasik Rane, Kedar Suresh Vaidya, Archana Nipankar, Vivek Ramesh Sangle

Show less

Episodes

Rama's race to rescue

S1E394 ∙ Drama ∙ Marathi

Will Rama track Raghav down?

S1E393 ∙ Drama ∙ Marathi

Rama prays for Raghav

S1E392 ∙ Drama ∙ Marathi

Raghav's health deteriorates

S1E391 ∙ Drama ∙ Marathi