Skip to main content
Girish is annoyed

Cast: Nikhil Damle, Aishwarya Shete, Suvarna Rasik Rane, Kedar Suresh Vaidya, Archana Nipankar, Vivek Ramesh Sangle

Show less

Episodes

Vikram disrupts Rama-Raghav

S1E418 ∙ Drama ∙ Marathi

Rama denies her promotion!

S1E417 ∙ Drama ∙ Marathi

Vikram to murder Raghav?

S1E416 ∙ Drama ∙ Marathi

Vikram's plot against Raghav

S1E415 ∙ Drama ∙ Marathi