Skip to main content
Gajanan trusts Rama!

Cast: Nikhil Damle, Aishwarya Shete, Suvarna Rasik Rane, Kedar Suresh Vaidya, Archana Nipankar, Vivek Ramesh Sangle

Show less

Episodes

New Episode

S1E396 ∙ Drama ∙ Marathi

Rama finds Raghav

S1E395 ∙ Drama ∙ Marathi

Rama's race to rescue

S1E394 ∙ Drama ∙ Marathi

Will Rama track Raghav down?

S1E393 ∙ Drama ∙ Marathi