Skip to main content
Katha saves Jyoti!

Episodes

Katha saves Jyoti!

S1E1 ∙ Drama ∙ Hindi

Vishal meets Katha

S1E2 ∙ Drama ∙ Hindi

Rahul's entry into Katha's life

S1E3 ∙ Drama ∙ Hindi

Kabir feels shy

S1E4 ∙ Drama ∙ Hindi