Mann screams at Mohini

Cast: Chander Bahel, Suhas Jahagirdar, Prashant Savaliya, Vaishakhi Shah, Bhumika Patel

Show less

Episodes

Dhwanit's firm decision

S1E713 ∙ Drama ∙ Gujarati

Realization for Motibaa

S1E712 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhwanit learns the truth

S1E711 ∙ Drama ∙ Gujarati

Dhun's fear fades

S1E710 ∙ Drama ∙ Gujarati