Samar halts Kasturi's wedding

Cast: Ashok Phal Dessai, Ekta Labde, Dushyant Wagh

Show less

Episodes

Samar meets Kasturi

S1E1 ∙ Drama ∙ Marathi

Kasturi proposes an idea

S1E2 ∙ Drama ∙ Marathi

Kasturi arrives at Samar's house

S1E3 ∙ Drama ∙ Marathi

Urmila scolds Kasturi

S1E4 ∙ Drama ∙ Marathi