Skip to main content
Prashant gets one lakh bonus votes

Cast: Bosky Bhatia, Prashant Bhutoria, Vineet Rana, Srishshtii Pankaj, Sudipti Parmar, Shambhavi Kumar, Surbhi Singh, Vishal Monani, Bharti Jha, Nauman Sait, Salman Sait, Varisha Hawelia, Joanna Magee, Umar Wani, Kunal Banerjee

Show less

Episodes

A new journey begins

S2E1 ∙ Reality ∙ Hindi

Room number 1 wins the Twin task

S2E2 ∙ Reality ∙ Hindi

Winners of the dance competition

S2E3 ∙ Reality ∙ Hindi

Kunal Becomes a Secret Agent

S2E4 ∙ Reality ∙ Hindi